fbpx
Domov » Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Pred vytvorením účtu a/alebo zadaním objednávky si, prosím, prečítajte tieto obchodné podmienky.

Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu predávajúci zverejní aj na svojej internetovej stránke https://slovenskatvorba.sk/

Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania sprostredkovateľa :

Netmedia s.r.o.

Š.Petruša 184/14,
96501 Žiar nad Hronom

Telefóne číslo : +421 915 253 531

Email:   slovenskatvorba@slovenskatvorba.sk

IČO : 51854864

DIČ: SK2120804884   

ďalej len „predávajúci“

Vymedzenie základných pojmov

Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj tovaru medzi predávajúcim a nakupujúcim. Sprostredkovateľom predaje je Netmedia s.r.o. ktorá prostredníctvom stánky slovenskatvorba.sk sprostredkováva predaj ručne vyrobených (handmade) výrobkov medzi predávajúcim a nakupujúcim.

Nakupujúci – fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom stránky slovenskatvorba.sk a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Predávajúci je fyzická osoba, ktorá predáva tovar ponúkaný na stránke.

Ponuka je ponuka predaja uverejnená na stránke slovenskatvorba.sk. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje predávajúceho, fotografiu a popis tovaru, cenu.

VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom stránky, ktoré upravujú práva, povinnosti a zodpovednosti sprostredkovateľa, kupujúceho a predávajúceho pri poskytovaní a využívaní služieb sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na stránke a sú odsúhlasené každou stranou.

Platobné operácie za účelom úhrady ceny tovaru sa realizujú medzi predávajúcim a kupujúcim priamo bez zásahu sprostredkovateľa.

Slovenskatvorba.sk je obchodným miestom, ktoré sprostredkováva predaj handmade výrobkov medzi predávajúcim a nakupujúcim. Prevádzkovateľ servera slovenskatvorba.sk nie je predajcom tovaru, ani jeho kupujúcim. Sprostredkúvame len predaj výrobkov a poskytujeme priestor na stránke pre predajcov, to znamená že za dodanie a kvalitu výrobkov nezodpovedáme. Prevádzkovateľ servera nepredáva vlastný tovar, výrobky a nie je zodpovedný za predávaný tovar, výrobky (správnosť vyobrazeného tovaru, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnosť a pod.) A nie je zodpovedný za kúpu, predaj, reklamáciu či za prípadné spory medzi kupujúcim a predávajúcim. Prevádzkovateľ servera rovnako nezodpovedá za prípady, keď sa ukáže, že identita registrovaného užívateľa nebola správna. Prevádzkovateľ servera identitu predávajúcich a kupujúcich nepreveruje.

Slovenskatvorba.sk za členský poplatok zabezpečí a propagáciu vašich prác a výrobkov na vlastnej stránka a na stránkach Facebooku, Instagrame  a Pintereste.

Tieto zmluvné podmienky používania sa vzťahujú na túto webovú stránku a na transakcie súvisiace s našimi produktmi a službami. Môžete byť viazaní ďalšími zmluvami súvisiacimi s vaším vzťahom s nami alebo akýmikoľvek produktmi alebo službami, ktoré od nás dostanete. Ak sú niektoré ustanovenia dodatočných zmlúv v rozpore s akýmikoľvek ustanoveniami týchto podmienok, ustanovenia týchto dodatočných zmlúv budú mať prednosť.

Nákup

Nakupujúci ktorý nakupuje na stránke, nájde tovar ktorý tam umiestnil predávajúci cez kontaktný formulár môže osloviť predávajúceho a dohodnúť sa o nákupe ponúkaného tovaru.

Slovenskatvorba.sk ako sprostredkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov v zmluvách uzatváranými medzi predávajúcimi a nakupujúcimi, nie je predajcom ani dodávateľom tovaru.

Objednávka tovaru a jeho následná kúpa spôsob dopravy a platby sa realizuje iba prostredníctvom dohody medzi nakupujúcim a predávajúcim.

Nakupujúci berie na vedomie, že každý predávajúci poskytuje rôzne spôsoby dopravy tovaru, má rôzne podmienky platby, rôznu výšku poplatku za poštovné v závislosti od spôsobu dopravy, či veľkosti tovaru.

Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Registrácia

Pri používaní našich služieb si musíte zaregistrovať účet na našej webovej stránke. Počas tohto procesu môžete byť požiadaní o vytvorenie hesla. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti hesiel a informácií o účtoch a súhlasíte s tým, že svoje heslá, informácie o účtoch ani zabezpečený prístup na našu webovú stránku alebo služby nebudete zdieľať so žiadnou inou osobou. Nesmiete dovoliť žiadnej inej osobe, aby používala váš účet na prístup na webovú stránku, pretože ste zodpovední za všetky aktivity, ku ktorým dôjde pri používaní vašich hesiel alebo účtov. Ak sa dozviete o akomkoľvek prezradení svojho hesla, musíte nás o tom okamžite informovať.

V registračnom formulári je potrebné vyplniť pravdivo a úplne údaje.

Na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári príde e-mail „Potvrdenie registrácie“   

Po registrácii sa prihláste, aktivujte si predplatné/členské.

Vyplnením registračných údajov, zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností na  a „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“ a kliknutím na tlačidlo „Registrovať“ dáva užívateľ bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

Členský poplatok-predplatné

Registrácia na pridávanie a zobrazovanie vašich inzerátov nestačí. Pre plné využívanie služieb spojených s webstránkou www.slovenskatvorba.sk je potrebné uhradiť členský poplatok.  K dispozícii máte neobmedzený počet inzerátov  a vašu tvorbu budeme prezentovať na našich sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a Pinterest.

Na stránke využívate kompletný a neobmedzený priestor pre vaše výrobky. Stránka poskytuje bezpečné prostredie pre predaj ručne vyrábaných výrobkov a vašich prác handmade. Vaša platba a príspevok pokrýva naše výdavky, či už technického rázu (prevádzka IT, administrácia, ľudské zdroje, vývoj, reklama a propagácia), tak i realizácia propagácie na sociálnych sieťach, z čoho plynú naše náklady. Vaše práce a výrobku sú propagované po celú dobu vášho členstva.

Deaktiváciu predplatného môžete vykonať odhlásením sa v spomínanom informačnom maily o predĺžení poplatku, alebo na požiadanie formou kontaktného formuláru, či mailom na slovenskatvorba@slovenskatvorba.sk Po prihlásení do svojho konta / Môj účet / Predplatné Presný návod nájdete na podstránke FAQ – často kladené otázky https://slovenskatvorba.sk/faq-casto-kladene-otazky-inzeraty/

Doklad o platbe vám bude generovaný automaticky a príde vám na mail ktorý ste zadali pri registrácii, hneď po úhrade členského poplatku.

Členský poplatok je jediný poplatok ktorý účtujeme, žiadne iné poplatky neúčtujeme, žiadne provízie z predaja.

Spôsob platby členského poplatku

Môžete si vybrať z troch možností:

1. EASY  Mesačné predplatné 4,99 € mesačne

 •  Žiadne poplatky z predaja
 •  Neobmedzený počet inzerátov
 •  Všetky peniaze z predaja sú len vaše
 •  Vaše výrobky prezentujeme na soc. sieťach

 2. BEST  3 mesačné predplatné 11,99 € za 3 mesiace

 •  Žiadne poplatky z predaja
 •  Neobmedzený počet inzerátov
 •  Všetky peniaze z predaja sú len vaše
 •  Vaše výrobky prezentujeme na soc. sieťach

3. PREMIUM 6 mesačné predplatné 24,99 € za 6 mesiacov

 • Žiadne poplatky z predaja
 • Neobmedzený počet inzerátov
 • Všetky peniaze z predaja sú len vaše
 • Vaše výrobky prezentujeme na soc. sieťach

Jediná možnosť na  úhradu členského poplatku je platba kartou.

Po registrácii a uhradení členského môžete počas celého prenájmu priestoru neobmedzene pridávať a upravovať svoje výrobky. Počas celého obdobia budú vaše práce a výrobky propagované a zdieľané na soc. sieťach.

Zákazník, ktorý má záujem o váš výrobok vás jednoducho osloví  kontaktným formulárom pri každom výrobku, emailom, alebo telefónnym kontaktom ktorý ste zadali pri registrácii.

Môže sa stať, že dočasne a na nevyhnutný čas zablokujeme účet registrovaného používateľa v prípade potreby vyjasnenia akýchkoľvek nezrovnalostí. V tomto čase nie je možné využívať na uzatváranie obchodov.

Ponuka, predaj.

Predávajúci má možnosť umiestniť inzerát s fotografiou a cenou svojho handmade výrobku.  Cena inzerátu musí byť konečná a nesmie byť stanovená dohodou. Dôležitou súčasťou inzercie sú produktové fotky, bez produktovej fotky inzerát nebude schválený. Predávajúci môže hocikedy meniť popis už v zverejnenom inzeráte. 

Predávajúcim uverejnený obsah alebo ponúkaný tovar alebo služby neprechádza schvaľovaním zákazníckym servisom stránky slovenskatvorba.sk. Ponuka musí  byť konkrétna a presná. Predávajúci by mal predávať konkrétny produkt, alebo službu. V prípade, že je inzerát nekompletný bude vrátený na doplnenie.

Slovenskatvorba.sk si vyhradzuje právo na drobné zmeny v inzerátoch napr. zaradenie do správnej kategórie a pod.

Za úplnosť, pravdivosť a správnosť uvádzaných údajov a informácií týkajúcich sa predávajúceho a jeho ponúk zodpovedá predávajúci a nie slovenskatvorba.sk. S výnimkou drobných úprav sa nijak nepodieľame na obsahu inzerátov predávajúcich.

Predávajúci má možnosť kedykoľvek zmazať inzerát, alebo ho na neurčitú dobu deaktivovať.

Je zakázané publikovanie alebo propagovanie pornografického materiálu, extrémistických či diskriminačných názorov a s nimi súvisiaceho ilegálneho obsahu. Ponuky nesmú porušovať práva duševného vlastníctva a byť nemorálne.

Na našom serveri je zakázané uverejňovať produkty a služby ktoré sa týkajú:

 • alkoholu, cigariet a akýchkoľvek drog a prekurzorov
 • multilevel a províznych systémov;
 • emailingu a iných bezprácnych zárobkov;
 • práce s poplatkom vopred;
 • kopírovanie CD, DVD;
 • tovar kúpený iba za účelom ďalšieho predaja (zárobku);
 • kópií, napodobenín, falzifikátov;
 • dokladov a technických preukazov;
 • dopytov v realitách;
 • erotických inzerátov, erotických pomôcok;
 • livechatu, práca spoločnice, tanečnice, konzumentky a hostesky v zahraničí;
 • eKníh;
 • marketingu politických strán

Pokiaľ narazíme na inzeráty, ktoré tieto zásady porušujú budú bohužiaľ zamietnuté, nebudú uverejnené. Sú to napríklad produkty, alebo služby typu – oklamanie rôznych testov, písanie prác za niekoho iného predaj falšovaných aktivít predávajúcich vo forme neplatných kliknutí, recenzií, alebo odporučeniach.

Záväznosť

Registráciou, prístupom alebo iným používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami používania ,Samotné používanie tejto webovej stránky znamená znalosť a prijatie týchto podmienok. V niektorých konkrétnych prípadoch vás môžeme požiadať aj o výslovný súhlas.

Elektronická komunikácia

Používaním tejto webovej stránky alebo komunikáciou s nami elektronickými prostriedkami súhlasíte a beriete na vedomie, že s vami môžeme komunikovať elektronicky na našej webovej stránke alebo zaslaním e-mailu, ktorý vám pošleme, a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú poskytnúť vám elektronicky, aby spĺňali akúkoľvek zákonnú požiadavku, vrátane, ale nie výlučne, požiadavky, aby takáto komunikácia bola písomná.

Duševné vlastníctvo

Slovenskátvorba.sk alebo naši poskytovatelia licencií vlastníme a kontrolujeme všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva na webovej stránke a údaje, informácie a iné zdroje zobrazené alebo prístupné na webovej lokalite. Na našej webovej stránke môžeme poskytovať rôzne otvorené komunikačné nástroje, ako sú obrázky, videá  a rôzne služby sociálnych médií. Nemusí byť pre nás možné preveriť alebo monitorovať všetok obsah, ktorý vy alebo iní môžete zdieľať alebo odoslať na alebo prostredníctvom našej webovej stránky. Vyhradzujeme si však právo kontrolovať obsah a monitorovať všetko používanie a aktivitu na našej webovej stránke a podľa vlastného uváženia odstrániť alebo odmietnuť akýkoľvek obsah.

Uverejnením informácií alebo iným použitím akýchkoľvek otvorených komunikačných nástrojov, súhlasíte s tým, že váš obsah bude v súlade s týmito zmluvnými podmienkami používania a nesmie byť nezákonný alebo porušovať zákonné práva žiadnej osoby. V prípade, že  ponúkaný produkt alebo služba je autorským dielom, kupujúci získava po dokončení objednávky s predávajúcim všetky práva na použitie autorského diela tak, aby bol zachovaný účel uzavretého obchodu.

V prípade, že predávajúci pripojí k ponúkanému tovaru fotografie, ktorých je autorom, udeľuje okamihom ich vloženia  na stránku či v rámci zdieľania a sociálnych sieťach  prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie fotografií. Predávajúci  nesmie k inzerátu pripojovať fotografie z inzerátov iných predajcov originálne urobených na predávanom tovare alebo fotografie chránené autorskými právami.

Zasielanie informačných bulletinov (Newsletter)

Bez ohľadu na vyššie uvedené môžete náš newsletter posielať v elektronickej forme ostatným, ktorí by mohli mať záujem navštíviť našu webovú stránku.

Vlastníctvo tretej strany

Naša webová stránka môže obsahovať hypertextové odkazy alebo iné odkazy na webové stránky iných strán. Nemonitorujeme ani nekontrolujeme obsah webových stránok iných strán, na ktoré sa odkazuje z tejto webovej stránky. Produkty alebo služby ponúkané inými webovými stránkami podliehajú platným zmluvným podmienkam týchto tretích strán. Názory vyjadrené alebo materiály, ktoré sa objavujú na týchto webových stránkach, nemusíme nevyhnutne zdieľať alebo schvaľovať.

Nebudeme zodpovední za žiadne postupy ochrany osobných údajov alebo obsah týchto stránok. Znášate všetky riziká spojené s používaním týchto webových stránok a akýmikoľvek súvisiacimi službami tretích strán. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie akýmkoľvek spôsobom, akokoľvek spôsobené, v dôsledku vášho sprístupnenia osobných údajov tretím stranám.

Zodpovedné používanie

Návštevou našej webovej stránky súhlasíte s tým, že ju budete používať iba na zamýšľané účely a v súlade s týmito podmienkami, akýmikoľvek ďalšími zmluvami s nami a platnými zákonmi, nariadeniami a všeobecne akceptovanými online postupmi a priemyselnými pokynmi. Nesmiete používať našu webovú stránku alebo služby na používanie, zverejňovanie alebo distribúciu akéhokoľvek materiálu, ktorý pozostáva (alebo je s ním spojený) škodlivý počítačový softvér; používať údaje zhromaždené z našej webovej stránky na akúkoľvek priamu marketingovú aktivitu alebo vykonávať akékoľvek systematické alebo automatizované zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke alebo v súvislosti s ňou.

Zapájanie sa do akejkoľvek činnosti, ktorá spôsobuje alebo môže spôsobiť poškodenie webovej stránky alebo ktorá zasahuje do výkonu, dostupnosti alebo prístupnosti webovej stránky, je prísne zakázané.

Reklamačný poriadok

Táto časť všeobecných obchodných podmienok upravuje vaše práva a povinnosti pri iba pri uplatňovaní nárokov z vád predplatného.

Slovenskatvorba.sk ako sprostredkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov založených zmluvami uzatváranými medzi predávajúcimi a nakupujúcimi, nie je predajcom či dodávateľom tovaru to znamená že za dodanie a kvalitu výrobkov nezodpovedá. Slovenskatvorba.sk neručí za splnenie záväzkov kupujúcich vyplývajúcich z obchodov uzavretých s predávajúcimi. Slovenskatvorba.sk nenesie zodpovednosť za nezaplatenie ceny za objednaný tovar kupujúcimi. Slovenskatvorba.sk taktiež nenesie zodpovednosť za prípadné nepravdivé vyhlásenia predávajúceho o povahe a vlastnostiach inzerovaného obsahu. Výhradnú zodpovednosť za nedodanie inzerovaného obsahu alebo za dodanie oneskorené alebo v nezodpovedajúcej kvalite nesie predávajúci. Slovenskatvorba.sk v tomto smere výhradne poskytuje elektronický systém a priestor na komunikáciu medzi predávajúcimi a kupujúcimi.

Za vadu predplatného možno považovať taký výpadok poskytovania služby, ktorý z dôvodu na našej strane neumožňuje používanie predplatenej služby po dobu viac ako 48 po sebe nasledujúcich hodín. Nepridávanie nového obsahu alebo nízka frekvencia pridávania nového obsahu v rámci služieb nie je vadou.

Máte právo uplatniť si nároky z vád predplatného.

Reklamáciu ste povinný uplatniť si bezodkladne ako ste sa dozvedeli o chybe predplatného, najneskôr však do 6 mesiacov od jej zistenia.

Vybavenie oprávnenej reklamácie môže spočívať v bezplatnom odstránení chýb. Ak nie je možné chybu odstrániť, môže Vám byť poskytnutá zľava z ceny predplatného, v rozsahu v ktorom ste ho nemohli pre chybu využiť.

V prípade poskytnutia zľavy z ceny sa reklamácia považuje za vybavenú a strácate nárok na opätovnú reklamáciu chyby.

Za účelom reklamácie vád nás môžete kontaktovať na e-mail slovenskatvorba@slovenskatvorba.sk  alebo písomne na adresu nášho sídla. Do správy prosím uveďte číslo objednávky, popíšte dôvod reklamácie, zvoľte si spôsob vybavenia reklamácie a prípadne priložte doklad o zaplatení.

Informácie o reklamovanej službe môžete uviesť aj v reklamačnom formulári, ktorý je k uvedený v prílohe.

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci spotrebiteľa emailom alebo doporučeným listom.

Ak ide o v chybu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar alebo službu za bezchybný. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb službu riadne užívať. Za väčší počet chýb sa považujú aspoň tri chyby a za opätovný výskyt chyby vyskytnutie tej istej chyby po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Vzhľadom na to, že sprostredkovateľ Slovenskatvorba.sk nie je súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, je povinnosťou predávajúceho, aby akékoľvek právne problémy, ktoré môžu vzniknúť medzi predávajúcim a kupujúcim, podliehali jeho vlastnému súboru obchodných podmienok, ktoré predávajúci využíva pri predaji tovaru .

Sprostredkovateľ nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.

Alternatívne riešenie sporov

Účelom tohto článku VOP je informovať spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1

Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Spotrebiteľ môže spor medzi ním a predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Názov a adresa orgánu dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Dolná 46

 974 00 Banská Bystrica 1

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.

Upozorňujeme, ale že existujú určité zákonné výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy, a preto niektoré položky nemožno vrátiť alebo vymeniť.

Ako spotrebiteľ nie ste oprávnený v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí predplatného, ak ste súhlasili s poskytnutím predplatného po poučení o tom, že začatím poskytovania predplatného strácate právo na odstúpenie od zmluvy.

Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Naše kontaktné údaje nájdete nižšie. Môžete použiť priložený vzor formulár na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to povinné.

Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám zašleme potvrdenie o prijatí takéhoto odstúpenia (napríklad e-mailom).

Aby ste dodržali lehotu na odstúpenie od zmluvy, postačí, ak odošlete oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ukončenie používania

Na základe vlastného uváženia môžeme kedykoľvek upraviť alebo prerušiť prístup na webovú stránku alebo akúkoľvek službu na nej, dočasne alebo natrvalo. Na základe vašej žiadosti bude váš účet s predplatným vymazaný. Súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek takúto úpravu, pozastavenie alebo prerušenie vášho prístupu alebo používania webovej stránky alebo akéhokoľvek obsahu, ktorý ste na webovej stránke zdieľali. Nebudete mať nárok na žiadnu kompenzáciu ani inú platbu, a to ani v prípade, ak sa určité funkcie, nastavenia a/alebo akýkoľvek obsah, ktorým ste prispeli alebo na ktorý ste sa spoliehali, natrvalo stratili. Nesmiete obchádzať, ani sa pokúšať obchádzať žiadne opatrenia na obmedzenie prístupu na našej webovej stránke.

Záruky a zodpovednosť

Nič v tejto časti neobmedzuje ani nevylučuje žiadnu záruku vyplývajúcu zo zákona, ktorej obmedzenie alebo vylúčenie by bolo nezákonné. Táto webová stránka a všetok obsah webovej stránky sú poskytované „tak ako sú“ a „ako sú dostupné“ a môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. Výslovne odmietame všetky záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, pokiaľ ide o dostupnosť, presnosť alebo úplnosť obsahu.

Neposkytujeme žiadnu záruku nato že :

 • táto webová stránka alebo naše produkty alebo služby budú spĺňať vaše požiadavky;
 • táto webová lokalita bude dostupná nepretržite, včas, bezpečne alebo bez chýb;
 • kvalita akéhokoľvek produktu alebo služby zakúpenej alebo získanej prostredníctvom tejto webovej stránky splní vaše očakávania.

Nasledujúce ustanovenia tejto časti sa budú uplatňovať v maximálnom rozsahu povolenom príslušným zákonom a neobmedzia ani nevylúčia našu zodpovednosť v súvislosti s akoukoľvek záležitosťou, ktorej obmedzenie alebo vylúčenie našej zodpovednosti by bolo nezákonné. V žiadnom prípade nebudeme zodpovední za žiadne priame alebo nepriame škody (vrátane akýchkoľvek škôd za stratu ziskov alebo príjmov, stratu alebo poškodenie údajov, softvéru alebo databázy alebo stratu alebo poškodenie majetku alebo údajov), ktoré vzniknú vám alebo akejkoľvek tretej strany, vyplývajúce z vášho prístupu alebo používania našej webovej stránky.

Pokiaľ nie je v akejkoľvek dodatočnej zmluve výslovne uvedené inak, naša maximálna zodpovednosť voči vám za všetky škody, ktoré vzniknú alebo súvisia s webovou stránkou alebo akýmikoľvek produktmi a službami predávanými alebo predávanými prostredníctvom webovej stránky, bez ohľadu na formu právneho konania, ktoré ukladá zodpovednosť (či už zmluvne, spravodlivo, z nedbalosti, zamýšľaného konania, deliktu alebo inak) bude obmedzená na celkovú cenu, ktorú ste nám zaplatili za nákup takýchto produktov alebo služieb alebo za používanie webovej stránky. Takýto limit sa bude vzťahovať súhrnne na všetky vaše nároky, činnosti a príčiny konania akéhokoľvek druhu a povahy.

Ochrana osobných údajov

Na prístup k našej webovej stránke a/alebo službám môže byť potrebné, aby ste v rámci registrácie poskytli určité informácie o sebe. Súhlasíte s tým, že všetky informácie, ktoré poskytnete, budú vždy presné, pravdivé a aktuálne.

Vaše osobné údaje berieme vážne a zaviazali sme sa chrániť vaše súkromie. Vašu e-mailovú adresu nepoužijeme na zasielanie nevyžiadanej pošty. Akékoľvek e-maily, ktoré vám pošleme, budú len v súvislosti s poskytovaním dohodnutých produktov alebo služieb.

Ak predávate prostredníctvom našich služieb, môžete získať určité osobné údaje, napríklad pri komunikácii s používateľmi, alebo pri uzatváraní transakcií s kupujúcimi. Znamená to, že spracovávate osobné údaje (napríklad meno kupujúceho, e-mailovú adresu a dodaciu adresu). V rozsahu v ktorom to urobíte ste podľa právnych predpisov nezávislým prevádzkovateľom.
Zodpovedáte za ochranu osobných informácií používateľa, ktoré získate alebo spracujete aj za dodržiavanie všetkých príslušných právnych požiadaviek pri používaní služieb.

Vyvinuli sme zásady na riešenie akýchkoľvek obáv o súkromie, ktoré môžete mať. Ďalšie informácie nájdete v našom dokumente Ochrana osobných údajov a v našom dokumente Zásady používania súborov cookies.

Prístupnosť

Zaviazali sme sa, že obsah, ktorý poskytujeme, bude dostupný pre osoby so zdravotným postihnutím. Ak máte zdravotné postihnutie a nemáte prístup k žiadnej časti našej webovej stránky z dôvodu vášho zdravotného postihnutia, žiadame vás, aby ste nám dali oznámenie vrátane podrobného popisu problému, s ktorým ste sa stretli. Ak je problém ľahko identifikovateľný a riešiteľný v súlade so štandardnými nástrojmi a technikami informačných technológií, okamžite ho vyriešime.

Vývozné obmedzenia / Súlad s právnymi predpismi

Prístup na webovú stránku z území alebo krajín, kde je obsah alebo nákup produktov alebo služieb predávaných na webovej stránke nezákonný, je zakázaný. Túto webovú stránku nesmiete používať v rozpore s exportnými zákonmi a nariadeniami Slovensko.

Priradenie

Nesmiete úplne alebo čiastočne postúpiť, previesť ani uzavrieť zmluvu so žiadnou zo svojich práv a/alebo povinností vyplývajúcich z týchto zmluvných podmienok používania žiadnej tretej strane bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Akékoľvek údajné pridelenie v rozpore s touto sekciou bude neplatné.

Porušenia týchto zmluvných podmienok používania

Bez toho, aby boli dotknuté naše ďalšie práva podľa týchto zmluvných podmienok používania, ak akýmkoľvek spôsobom porušíte tieto zmluvné podmienky, môžeme podniknúť také kroky, ktoré považujeme za vhodné na riešenie porušenia, vrátane dočasného alebo trvalého pozastavenia vášho prístupu na webovú stránku, kontaktovania vášho poskytovateľa internetových služieb so žiadosťou, aby zablokoval váš prístup na webovú stránku, a/alebo začať právne kroky proti vám.

Vyššia moc

S výnimkou povinností zaplatiť peniaze podľa tohto zákona sa žiadne oneskorenie, zlyhanie alebo opomenutie zo strany ktorejkoľvek strany na plnenie alebo dodržiavanie ktorejkoľvek zo svojich povinností vyplývajúcich z nich nebude považovať za porušenie týchto podmienok, ak a tak dlho, ako takéto oneskorenie, zlyhanie alebo opomenutie vznikne z akejkoľvek príčiny mimo primeranej kontroly tejto strany.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že nás odškodníte za výdavky ktoré súvisia s vaším porušením týchto zmluvných podmienok a porušenie a platných zákonov vrátane práv duševného vlastníctva a práv na súkromie. Bezodkladne nám uhradíte naše škody, straty, náklady a výdavky súvisiace alebo vyplývajúce z takýchto nárokov.

Odstúpenie

Nevykonanie ktoréhokoľvek z ustanovení uvedených v týchto zmluvných podmienkach používania a akejkoľvek zmluve alebo neuplatnenie akejkoľvek možnosti vypovedania sa nebude vykladať ako vzdanie sa takýchto ustanovení a nemá vplyv na platnosť týchto podmienok alebo akejkoľvek zmluvy alebo akejkoľvek dohody alebo akejkoľvek jej časti alebo na právo následne vykonať každé jedno ustanovenie.

Jazyk

Tieto zmluvné podmienky používania budú interpretované a vykladané výlučne v Slovenčina. Všetky oznámenia a korešpondencia budú napísané výlučne v tomto jazyku.

Celá dohoda

Tieto zmluvné podmienky používania spolu s našimi Ochrana osobných údajov a Zásady používania súborov cookies predstavujú celú dohodu medzi vami Netmedia s.r.o. vo vzťahu k vášmu používaniu tejto webovej stránky.

Aktualizácia

Tieto zmluvné podmienky používania môžeme z času na čas aktualizovať. Dátum uvedený na konci týchto zmluvných podmienok používania je najneskorším dátumom revízie. O akýchkoľvek zmenách alebo aktualizáciách vám poskytneme písomné oznámenie a revidované zmluvné podmienky používania nadobudnú účinnosť odo dňa, keď vám takéto oznámenie poskytneme. Vaše ďalšie používanie tejto webovej stránky po zverejnení zmien alebo aktualizácií sa bude považovať za oznámenie o vašom súhlase s dodržiavaním a zaviazaním sa týmito zmluvnými podmienkami používania. Ak chcete požiadať o predchádzajúcu verziu týchto zmluvných podmienok používania, kontaktujte nás.

Voľba práva a jurisdikcie

Tieto zmluvné podmienky používania sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory týkajúce sa týchto zmluvných podmienok používania podliehajú jurisdikcii súdov Slovenskej republiky. Ak súd alebo iný orgán uzná akúkoľvek časť alebo ustanovenie týchto zmluvných podmienok používania za neplatné a/alebo nevykonateľné podľa platných právnych predpisov, takáto časť alebo ustanovenie sa upraví, vymaže a/alebo presadí v maximálnej prípustnej miere tak, aby sa splnil zámer týchto zmluvných podmienok používania. Ostatné ustanovenia nebudú dotknuté.

Kontaktné informácie

Táto webová stránka je majetkom a zároveň v správe Netmedia s.r.o.

V súvislosti s týmito podmienkami nás môžete kontaktovať e-mailom na nasledujúcej adrese: slovenskatvorba@slovenskatvorba.sk

Tiež si môžete stiahnuť naše Obchodné podmienky ako PDF dokument: Stiahnuť tu »

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 10. 2023

Tieto VOP majú dve prílohy  Formulár na odstúpenie od zmluvy( Stiahnuť tu » ) a Reklamačný protokol ( Stiahnuť tu » )